Eesti Tantsuspordi Ühendus

PÕHIKIRI

1. Eesti Tantsuspordi Ühendus, lühinimetus ETSÜ (edaspidi – Ühendus) on vaba algatuse alusel asutatud, avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud tantsuspordi arendamisele Eesti Vabariigis.
2. Ühendus on asutatud 21.veebruaril 2020.a.
3. Ühendus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja teistest Ühenduse juhtorganite otsustest ning Eesti Spordi Hartast ning Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni (WDSF) põhikirjast.
4. Ühendus on oma põhieesmärkide saavutamisele suunatud kasumit mittetaotlev juriidiline isik. Ühenduse tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja kasumit liikmete vahel ei jaotata.
5. Ühendusel on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
6. Ühenduse asukoht on Tallinnas ja tema tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.
7. Ühenduse inglise keelne nimetus on Estonian DanceSport Union (EDSU).
II ÜHENDUSE PÕHIEESMÄRGID
8. Ühenduse põhieesmärkideks on tantsuspordi arendamine tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel, tervislike eluviiside propageerimine läbi tantsuspordi riigi elanikkonna hulgas, tantsuspordi kandepinna laiendamine, sportliku taseme tõstmine ja sportimiseks, võistlemiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine Ühenduse liikmete ühistest huvidest lähtudes.
9. Põhieesmärkide saavutamiseks Ühendus:
9.1. tegutseb Eesti Vabariigis tantsuspordi arengut soodustaval viisil;
9.2. koondab ja ühendab võrdse kohtlemise põhimõtetest lähtudes tantsuspordiga tegelevaid tantsuspordiga tegelevaid eraõiguslikke juriidilisi isikuid;
9.3. kaitseb ja esindab liikmete ühiseid huvisid;
9.4. töötab välja ja täiustab regulaarselt tantsuspordialast reeglistikku;
9.5.arendab ja teeb tihedat koostööd teiste tantsuorganisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
9.6.organiseerib riiklikke tiitlivõistlusi, rahvusvahelisi ja muid tantsuspordi võistlusi; Ühenduse poolt korraldatud võistlused on avalikud üritused;
9.7.korraldab ja viib läbi oma liikmesorganisatsioonide tantsijate, kohtunike ja treenerite täienduskoolitust, nende atesteerimist ja vastavate tunnistuste väljaandmist Ühendusele antud pädevuse piires, aidates sellega kaasa tantsijate tantsutaseme ning treenerite ja kohtunike teadmiste tõstmisele ning uute treenerite ettevalmistamisele;
9.8.viib Ühenduse põhieesmärkide saavutamiseks läbi spordiüritusi (sh tasulisi), võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Ühenduse kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ja sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid;
9.9.osutab oma liikmetele vajalikke teenuseid;
9.10. suunab parimaid oma liikmete tantsupaare, treenereid, kohtunikke rahvusvahelise ulatusega üritustele;
9.11. autasustab ja stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt võimalustele, kehtivatele seadustele ja Ühenduses kehtestatud tingimustele.
III LIIKMESKOND
10. Ühenduse liikmed on: täisliikmeid, liikme kandidaadid, assotsieerunud liikmed ja toetajaliikmed. Liidu üldkoosolekul on hääleõiguslikuks isikuks täisliikmed. Enne täisliikmeks saamist on tulevane täisliige liikme kandidaadi staatuses. Ühenduse asutajaliige on täisliige Ühenduse asutamise hetkest alates. Asutajaliikme võib Ühendusest välja arvata Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu. Nii juriidiline isik kui ka temaga liikmelisuse või seadusjärgse esindusõiguse kaudu seotud füüsiline isik võib kuuluda Ühendusse või Ühenduse juhatusse ainult ühe Ühenduse täisliikme kaudu.
11. Täisliikmeks võib olla eraõiguslik juriidiline isik:
11.1.mille põhikirjas on tegevusalaks märgitud tantsusport;
11.2.kes tegeleb faktiliselt tantsuspordiga ning on esitanud Ühenduse juhatusele vastava kinnituse tantsuspordiga tegelemise ja tegevuskoha kohta;
11.3.kelle vastuvõtmisest Ühenduse liikme kandidaadiks on möödunud vähemalt üks aasta; Ühenduse asutamisele järgneva ühe kuu jooksul on juhatusel oma otsusega õigus vastu võtta eraõiguslik juriidiline isik ka kohe täisliikmeks, kuid tingimusel, et: sisseastuja seadusjärgne esindaja esitab eelnimetatud tähtaja jooksul Ühenduse juhatusele punktis 12. nimetatud dokumendid (kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil vormistatud sisseastumise sooviavaldus, juriidilise isiku juhtorgani vastav otsus, seadusjärgse esindaja kinnitus faktilise tegutsemise ja tegevuskoha kohta), sisseastuja tasub sisseastumismaksu ja jooksva aasta liikmemaksu vastavalt Ühenduse tantsuspordi määrustikule juhatuse poolt määratud tähtajaks; vastab järgmistele nõuetele: põhikirja punkt 11.1., 11.2, 11.4., 11.5. (on esitanud 2018.a. majandusaasta aruande registrile), 11.6., 11.8. (keda on vanuserühmade kõrgeima klassi (vabaklasside) jaoks korraldatud Eesti meistrivõistlustel esindanud vähemalt kümme tantsupaari (sealjuures kakskümmend erinevat tantsijat) ning kelle võistlustulemus on registreeritud võistlusprotokollis) ja 11.9 (kus tegutseb treenerina vähemalt üks EOK kutsetasemega treener). Ühenduse juhatus peab tegema vastava otsuse viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Nimetatud korras täisliikmeks saanul on kohustus viia oma tegevus vastavusse täisliikmele kehtestatud nõuetega esimesel võimalusel;
11.4.kes tasub Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid ja makse;
11.5.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta aruande;
11.6.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras aruandluse Eesti Spordiregistrile;
11.7.kelle tantsijate, treenerite ja kohtunike andmed erinevates riiklikes ja kohalike omavalitsuste registrites kattuvad Ühenduse vastavate registritega;
11.8.keda on vanuserühmade kõrgeima klassi (vabaklasside) jaoks korraldatud Eesti meistrivõistlustel esindanud vähemalt kümme tantsupaari (sealjuures kakskümmend erinevat tantsijat) ning kellel on Ühenduse tantsijate registris olemas registrikanne (tellitud ja makstud) ja kelle võistlustulemus on registreeritud võistlusprotokollis. Eelnimetatud asjaolude kontrolli teostab Ühenduse juhatus pärast jooksva aasta
viimase Eesti meistrivõistluse toimumist; kontrolli tulemused kehtivad kuni järgmise aasta viimase Eesti meistrivõistluse lõpuni;
11.9.kus tegutseb treenerina vähemalt üks EOK kutsetasemega treener, kes on tasunud Ühenduse treenerite registri jooksva aasta registrimaksu.
12. Ühenduse täisliikmeks astumisel tuleb sisseastuja seadusjärgse esindaja poolt esitada Ühenduse juhatusele järgmised dokumendid: kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil vormistatud sisseastumise sooviavaldus, juriidilise isiku juhtorgani vastav otsus, seadusjärgse esindaja kinnitus faktilise tegutsemise ja tegevuskoha kohta. Täisliikmeks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsustab Ühenduse juhatus kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
13. Ühenduse täisliikmeks vastuvõtmisel peab liige tasuma ühekordse sisseastumismaksu ja jooksva aasta liikmemaksu. Juhul, kui liige võetakse vastu alates jooksva aasta 1. juulist, tuleb tasuda pool jooksva aasta liikmemaksust. Ühenduse liikmeskonnast lahkumisel või väljaarvamisel sisseastumismaksu ja liikmemakse liikmetele ei tagastata.
14. Ühenduse täisliige võib Ühendusest välja astuda kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avaldusega. Ühenduse täisliikme väljaastumise vormistab Ühenduse juhatus oma otsusega.
15. Ühenduse täisliige võib oma liikmelisuse peatada või taanduda liikme kandidaadiks kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avaldusega. Ühenduse täisliikme vastava avalduse lahendab Ühenduse juhatus oma otsusega. Juhul, kui liige on olnud täisliige, seejärel täisliikme staatuse peatanud või liikme kandidaadiks taandunud ning seejärel täisliikme saatuse taastanud, ei pea ta teistkordselt sisseastumismaksu tasuma.
16. Ühenduse täisliikme võib üldkoosolek oma põhjendatud otsusega Ühendusest välja arvata käesoleva põhikirja sätete olulisel määral täitmata jätmise või rikkumise või Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu. Mõiste „olulisel määral“ all peetakse käesolevas punktis ja ka teistes käesoleva põhikirja sätetes silmas eelkõige olukorda, kus vastavale rikkumisele või kohustuste täitmata jätmisele või kahjustamisele reageerimata jätmine on üldkoosolekul hinnangul ebaõiglane teiste täisliikmete suhtes.
17. Täisliikme vastavust põhikirjas sätestatud tingimustele kontrollib Ühenduse juhatus 15 päeva enne igat üldkoosoleku toimumist. Kui täisliige ei vasta täisliikmele käesoleva põhikirja punktiga 11 kehtestatud nõuetele, on juhatusel õigus täisliikme staatus peatada juhatuse poolt määratud tähtajaks ja määrata tähtaeg nõuetega vastavusse viimiseks või arvata täisliige liikme kandidaadiks.
18. Liidu täisliikmel on õigus:
18.1. oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu osaleda hääleõiguslikuna Ühenduse üldkoosoleku töös;
18.2.oma seadusjärgse esindaja kaudu valida ja olla valitud Ühenduse juht-, kontrolli- ning teistesse valitavatesse organitesse;
18.3.esitada arupärimisi ja ettepanekuid Ühenduse ja tema valitavate organite tegevuse kohta ning saada nende tegevuse kohta teda huvitavat informatsiooni;
18.4.esitada Ühenduse juhtorganitele taotlusi materiaalse või moraalse toetuse saamiseks;
18.5.kasutada vastavalt juhatuse kehtestatud korrale Ühenduse sümboolikat ja eeliskorras Ühenduse vara;
18.6.Ühendusestvälja astuda.
19. Ühenduse täisliige on kohustatud:
19.1.täitma Ühenduse põhikirja ning teisi Ühenduse valitud organite ning teiste juhtorganite ja ametiisikute poolt nende pädevuse piires kehtestatud otsuseid;
19.2. võtma aktiivselt osa Ühenduse tegevusest ja aitama kaasa Ühenduse eesmärkide saavutamisele;
19.3. osalema oma esindaja kaudu Ühenduse korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute töös;
19.4. osalema oma esindajate kaudu Liidu valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
19.5.tasuma Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi määrustikuga sätestatud tasusid ja makse;
19.6. hoidma ja kaitsma Ühenduse head nime, seisma Liidu eesmärkide ja põhimõtete eest nii kodu- kui ka välismaal;
19.7.kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Ühenduse vara;
19.8. püüdma lahendada kõik vaidlused eelkõige Ühenduse juhatuse või üldkoosoleku kaudu.
20. Ühenduse üldkoosolekul hääleõigust mitteomavaks liikme kandidaadiks võib olla määramata aja kestel eraõiguslik juriidiline isik:
20.1. mille põhikirjas on tegevusalaks märgitud tantsusport;
20.2.kes tegeleb faktiliselt tantsuspordiga ning on esitanud Ühenduse juhatusele vastava kinnituse tantsuspordiga tegelemise ja tegevuskoha kohta;
20.3.kes tasub Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid, välja arvatud jooksva aasta liikmemaksu;
20.4. kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta aruande;
20.5.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras aruandluse Eesti Spordiregistrile;
20.6. kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta aruande;
20.7.kelle tantsijate, treenerite ja kohtunike andmed erinevates riiklikes ja kohalike omavalitsuste registrites kattuvad Ühenduse vastavate registritega;
20.8. kellel on vähemalt üks (1) tantsupaar, kellel on Ühenduse tantsijate registris olemas registrikanne (tellitud ja makstud) ja kes alustab võistlemist hiljemalt 3 kuu jooksul pärast liikme kandidaadiks registreerimist;
20.9.kus tegutseb treenerina vähemalt üks EOK kutsetasemega treener, kes on tasunud Ühenduse treenerite registri jooksva aasta registrimaksu.
21. Ühenduse liikme kandidaadiks astumisel tuleb esitada Ühenduse juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil sellekohane avaldus ja juriidilise isiku juhtorgani sellekohane otsus ja kinnitus faktilise tegevuskoha ja tantsuspordiga tegelemise kohta. Ühenduse juhatus otsustab liikme kandidaadiks registreerimise Ühenduse juures ja korraldab arvestust Ühenduse liikme kandidaatide üle. Ühenduse juhatus peab tegema vastava otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Ühenduse liikme kandidaat võib tühistada oma registreeringu Ühenduse kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avalduse alusega. Ühenduse liikme kandidaadi registreerimise tühistamise vormistab Ühenduse juhatus oma otsusega.
22. Liikme kandidaadi vastavust põhikirjas sätestatud tingimustele kontrollib Ühenduse juhatus. Ühenduse liikme kandidaadiks registreerimise võib Ühenduse juhatus põhjendatud otsusega lõpetada käesoleva põhikirja sätete olulisel määral täitmata jätmise või rikkumise või Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu.
23. Ühenduse liikme kandidaadil on kõik Ühenduse tantsuspordi määrustikust tulenevad õigused ja kohustused.
24. Ühenduse liikme kandidaat on kohustatud:
24.1. täitma Ühenduse põhikirja ning teisi Ühenduse valitud organite ning teiste juhtorganite ja ametiisikute poolt nende pädevuse piirides kehtestatud otsuseid;
24.2.võtma aktiivselt osa Ühenduse tegevusest ja aitama kaasa Ühenduse eesmärkide saavutamisele;
24.3.tasuma Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi määrustiku kehtestatud tasusid;
24.4.hoidma ja kaitsma Ühenduse head nime, seisma Ühenduse eesmärkide ja põhimõtete eest nii kodu- kui ka välismaal;
24.5.püüdma lahendada kõik vaidlused eelkõige Ühenduse juhatuse või üldkoosoleku kaudu.
25. Ühenduse üldkoosolekul hääleõigust mitteomavaks assotsieerunud liikmeks võib olla määramata aja kestel eraõiguslikust juriidilisest isikust alaliit:
25.1.mille tegevusalaks on põhikirjas märgitud tantsusport, tantsuspordi, võistlustantsu või mõne teise tantsuliigi harrastamise korraldamine;
25.2. kes tasub Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid, välja arvatud jooksva aasta liikmemaksu;
25.3.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras aruandluse Eesti Spordiregistrile;
25.4.kes on esitatud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta aruande;
25.5. kellel liikmeskonnas on vähemalt kaks eraõiguslikust juriidilisest isikust liiget, kelle põhitegevuseks on tantsusport;
25.6. kellega on sõlmitud ühise tegutsemise leping, milles on sätestatud vastastikuste õiguste ja kohustuste jaotus erinevate tantsuspordi ja tantsuliikide ning tantsualaste tegevuste korraldamisel ja juhtimisel Ühenduse ja assotsieerunud liikme vahel.
26. Ühenduse assotsieerunud liikmeks astumisel tuleb esitada Ühenduse juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil sellekohane avaldus ja juriidilise isiku juhtorgani sellekohane otsus. Ühenduse juhatus otsustab assotsieerunud liikmeks registreerimise Ühenduse juures ja korraldab arvestust Liidu assotsieerunud liikmete üle. Ühenduse juhatus peab tegema vastava otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Assotseerunud liikme vastavust põhikirjas sätestatud tingimustele kontrollib Ühenduse juhatus. Kui assotsieerunud liige ei vasta põhikirja nõuetele, teeb juhatus otsuse assotsieerunud liikme registreeringu tühistamise kohta. Ühenduse assotsieerunud liige võib tühistada oma registreeringu Ühenduse kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avaldusega. Ühenduse assotsieerunud liikme registreerimise tühistamise vormistab Ühenduse juhatus oma otsusega. Ühenduse assotsieerunud liikme registreerimise võib Ühenduse juhatus põhjendatud otusega lõpetada käesoleva põhikirja sätete olulisel määral täitma jätmise või rikkumise või Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu.
27. Ühenduse assotsieerunud liikmel on kõik Ühenduse tantsuspordi määrustikust tulenevad õigused ja kohustused.
28. Ühenduse assotsieerunud liige on kohustatud:
28.1. täitma Ühenduse põhikirja ning teisi Ühenduse valitud organite ning teiste juhtorganite ja ametiisikute poolt nende pädevuse piires kehtestatud otsuseid;
28.2.võtma aktiivselt osa Ühenduse tegevustest ja aitama kaasa Ühenduse eesmärkide saavutamisele;
28.3. tasuma Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid;
28.4. hoidma ja kaitsma Ühenduse head nime, seisma Ühenduse eesmärkide ja põhimõtete eest nii kodu- kui ka välismaal;
28.5. püüdma lahendada kõik vaidlused eelkõige Ühenduse juhatuse või üldkoosoleku kaudu.
29. Ühenduse üldkoosolekul hääleõigust mitteomavaks toetajaliikmeks võib olla määramata aja kestel eraõiguslik juriidiline isik:
29.1.mille tegevusalaks on põhikirjas märgitud tantsusport, tantsuspordi, võistlustantsu või mõne teise tantsuliigi harrastamise korraldamine;
29.2. kes tasub Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid, välja arvatud jooksva aasta liikmemaksu;
29.3.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras aruandluse Eesti Spordiregistrile;
29.4.kes on esitatud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta aruande.;
30. Ühenduse toetajaliikmeks astumisel tuleb esitada Ühenduse juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil sellekohane avaldus ja juriidilise isiku juhtorgani sellekohane otsus. Ühenduse juhatus otsustab toetajaliikmeks registreerimise Ühenduse juures ja korraldab arvestust Ühenduse toetajaliikmete üle. Ühenduse juhatus peab tegema vastava otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Toetajaliikme vastavust põhikirjas sätestatud tingimustele kontrollib Ühenduse juhatus. Kui toetajaliige ei vasta põhikirja nõuetele, teeb juhatus otsuse toetajaliikme registreeringu tühistamise kohta. Ühenduse toetajaliige võib tühistada oma registreeringu Ühenduses kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avaldusega. Ühenduse toestajaliikme registreerimise tühistamise vormistab Ühenduse juhatus oma otsusega. Ühenduse toestajaliikme registreerimise võib Ühenduse juhatus põhjendatud otusega lõpetada käesoleva põhikirja sätete olulisel määral täitma jätmise või rikkumise või Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu.
31. Ühenduse toestajaliikmel on kõik Ühenduse tantsuspordi määrustikust tulenevad õigused ja kohustused.
32. Ühenduse toestajaliige on kohustatud:
32.1. täitma Ühenduse põhikirja ning teisi Ühenduse valitud organite ning teiste juhtorganite ja ametiisikute poolt nende pädevuse piires kehtestatud otsuseid;
32.2.võtma aktiivselt osa Ühenduse tegevustest ja aitama kaasa Ühenduse eesmärkide saavutamisele;
32.3. tasuma Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid, välja arvatud jooksva aasta liikmemaksu;
32.4. hoidma ja kaitsma Ühenduse head nime, seisma Ühenduse eesmärkide ja põhimõtete eest nii kodu- kui ka välismaal;
32.5. püüdma lahendada kõik vaidlused eelkõige Ühenduse juhatuse või üldkoosoleku kaudu.
IV ÜHENDUSE JUHTIMINE
33. Ühenduse juhtorganid on: üldkoosolek ja juhatus.
34. Ühenduse kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku Ühenduse juhatus vähemalt kaks korda aastas. Juhatus peab Ühenduse liikmetele teatama üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 20 päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosolekul võib Ühenduse täisliiget esindada täisliikme seadusjärgne esindaja (juhatuse liige) või täisliikme volitatud esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel, kusjuures volitatud esindajaks võib olla vaid füüsiline isik, kes on mõne teise Ühenduse täisliikme seadusjärgne esindaja (juhatuse liige). Üks Ühenduse täisliige võib
üldkoosolekul esindada volituse alusel peale enda veel vaid ühte teist Ühenduse täisliiget. Üldkoosolekul võivad viibida ka liikme kandidaadi juhatuse liige ja assotsieerunud liikmete juhatuse liige ning toetajaliikme juhatuse liige. Igal Ühenduse täisliikmel on üldkoosolekul üks hääl. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks kümnendik (1/10) Ühenduse täisliikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
35. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Ühenduse täisliikmetest. Kuid põhikirja muutmiseks võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt üheksa kümnendikku (9/10) täisliikmetest.
36. Üldkoosolekut juhatab Ühenduse president või presidendi otsuse alusel peasekretär või teine juhatuse liige. Üldkoosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollija määrab koosoleku juhataja.
37. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid mistahes Ühenduse tegevusse puutuvates küsimustes. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Ühenduse kõik täisliikmed. Kui üldkoosoleku toimumise hetkeks on väljakuulutatud päevakorrapunkti vajadus ära langenud, võib juhatuse sellekohase põhjendatud selgituse korral päevakorda muuta ka koosoleku toimumise ajal.
38. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
38.1.põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
38.2. Ühenduse nime muutmine;
38.3.aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude lõikes;
38.4.majandusaasta aruande kinnitamine;
38.5.Ühenduse presidendi (juhatuse esimehe) valimine, juhatuse liikmete arvulise koosseisu määramine, valimine ja tagasikutsumine;
38.6. revisjonikomisjoni valimine;
38.7. Ühenduse tantsuspordi määrustiku kinnitamine;
38.8. sisseastumis- ja liikmemaksude ning registrikande tasude kehtestamine. Liikmemaksu suuruse kehtestamisel arvestatakse, et kogutud liikmemaksuga saaks kaetud Ühenduse administreerimise kulud (büroo rent, töötasufond);
38.9.Ühenduse reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
38.10. teiste organisatsioonide liikmeks astumise otsustamine;
38.11. juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra kehtestamine;
38.12. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühenduse esindaja määramine;
38.13. Ühenduse täisliikme Ühendusest väljaarvamine.
39. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Kuid põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt üheksa kümnendikku (9/10) üldkoosolekul osalenud täisliikmetest. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt üheksa kümnendiku (9/10) liikmete nõusolek. Kui kasvõi üks üldkoosolekul osaleva täisliikme esindaja nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel.
40. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühenduse tegevust üldkoosoleku poolt valitud president (juhatuse esimees) ja juhatus. Presidendi ja juhatuse likmete volituste tähtaeg on 4 (neli) aastat. Kolmandate isikute ees on Ühenduse esindamise õigus presidendil üksinda ja teistel juhatuse liikmetel vähemalt kolmekesi koos.
41. Juhatus valitakse 3-9 liikmeline. Juhatuse arvulise koosseisu määrab üldkoosolek. Ühenduse juhatuse liikmed peavad olema Eesti Vabariigi kodanikud; juhatuse liikmetest peavad vähemalt pooled pluss üks juhatuse liige olema Ühenduse täisliikme seadusjärgsed esindajad (juhatuse liikmed), kusjuures juhatuse koosseisus on alati ka asutajaliikmeks olnud täisliikme(te) seadusjärgne esindaja. Presidendi ja juhatuse liikmete valimistel viiakse läbi isikuvalimised. Valituks osutuvad enim hääli kogunud kandidaadid, kes on saanud vähemalt pooled üldkoosolekul hääletanute hääled. Juhul, kui vajalik arv poolthääli jääb saamata, korraldatakse valimiste teine voor järelvalimistena. Järelvalimistele võib esitada uusi kandidaate ning valituks osutuvad enim poolthääli saanud kandidaadid, kes on saanud järelvalimistel vähemalt pooled hääletanute häältest.
42. Ühenduse president ei pea olema Liidu täisliikme, liikme kandidaadi, assotsieerunud liikme ega toetajaliikme seadusjärgne esindaja ega liige. Presidendi pädevuses on:
42.1. üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise korraldamine;
42.2.juhatuse töö planeerimine ja korraldamine, juhatuse koosolekutel arutatavate küsimuste ettevalmistamine;
42.3. juhatuse liikmete töö ja nende tööjaotuse korraldamine;
42.4.lepingute sõlmimine kooskõlastatult juhatusega;
42.5. liidu vahendite käsutamine liidu nimel ja otsusel, tulenevalt üldkoosoleku otsustest.
43. Presidendi äraolekul täidab tema ülesandeid presidendi poolt igakordselt määratud juhatuse liige.
44. Juhatuse pädevusse kuulub:
44.1.Ühenduse igapäevase majandustegevuse küsimuste otsustamine;
44.2. üldkoosoleku kokkukutsumine;
44.3.üldkoosolekul arutatavate küsimuste ettevalmistamine;
44.4.eelarve ja majandusaasta aruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
44.5.sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise tingimuste, tähtaegade ja korra kehtestamine;
44.6. üldkoosolekule esitatava revisjonikomisjoni aruande läbivaatamine ja puuduste esinemisel nende kõrvaldamiseks meetmete kavandamine;
44.7.eelarve koostamine tulu- ja kulukirjete lõikes;
44.8.Ühenduse peasekretäri ja vajadusel spordidirektori ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;
44.9.Ühenduse nimel sõlmitavate lepingute tingimuste otsustamine ning Ühenduse peasekretäri või mõne juhatuse liikme volitamine neile lepingutele alla kirjutama;
44.10. avalikkuse ja Ühenduse liikmete informeerimine Ühenduse tegevusest;
44.11. Ühenduse töökorralduslike dokumentide väljatöötamine;
44.12. Ühenduse muu tegevuse korraldamine;
44.13. Ühenduse raamatupidamise korraldamine.
45. Juhatuse liige võib enne tähtaega tagasi astuda kirjaliku avalduse alusel, teatades sellest üldkoosolekule (ning vabastamine kajastatakse üldkoosoleku protokollis). Tagasiastunud juhatuse liige asendatakse uuega samal või järgmisel üldkoosolekul. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega ennetähtaegselt tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või rikkumise tõttu. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatus esitab vastava ettepaneku üldkoosolekule ja üldkoosolek peab kinnitama juhatuse vastava ettepaneku. Tagasikutsutud juhatuse liige asendatakse uuega samal üldkoosolekul. Juhatuse liikmetel on õigus taotleda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Juhatus käsutab Ühenduse rahalisi ja mitterahalisi vahendeid eelarve piires. Juhatus võib otsustada kõikide Ühenduse tegevusse puutuvate küsimuste üle, välja arvatud küsimused, mis
kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse. Juhatuse liige ei või olla juhatuse otsuste vastuvõtmisel erapooletu, välja arvatud konkreetselt tema isikut puudutavates küsimustes.
46. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosolekuid ja koosoleku otsuste hääletamisi võib juhatus läbi viia elektrooniliselt. Kui vähemalt ühel juhatuse liikmel on vastuväiteid elektroonilise hääletuse läbiviimise kohta, ei viida läbi E-hääletust ja küsimus lahendatakse juhatuse korralisel koosolekul. Juhatus on otsustusvõimeline, kui tema tööst võtab osa enamus juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus kohalolijaist. Juhatuse koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
47. Ühenduse organisatoorset tööd ja jooksvat asjaajamist korraldab Ühenduse peasekretär. Juhatus kinnitab peasekretäri ja sekretariaadi töötajate palgad ja ametijuhendid ning sõlmib nendega töölepingud. Peasekretäri asendab tema äraolekul presidendi poolt igakordselt määratud juhatuse liige. Peasekretär ei või olla seotud mistahes viisil ühegi Ühenduse liikmega, kelle seadusjärgne esindaja kuulub peasekretäri töösuhte kehtimise ajal Ühenduse juhatusse.
48. Peasekretär, tegutsedes Ühenduse põhikirja, ametijuhendi ja juhatuse otsuste alusel:
48.1.käsutab Ühenduse rahalisi ja mitterahalisi vahendeid eelarve piires või juhatuse otsuste alusel;
48.2. korraldab spordidirektori tööd (kui spordidirektor on tööle võetud);
48.3. valmistab ette juhatuse koosolekul ja üldkoosolekul arutlusele tulevad küsimused;
48.4. valmistab ette majandusaasta aruande ja eelarve koostamiseks vajalikud andmed;
48.5. tagab Ühenduse liikmetele informatsiooni edastamise ja kättesaadavuse;
48.6. juhindub sekretariaadi töö korraldamisel juhatuse ja üldkoosoleku otsustest;
48.7. on aruandekohuslane juhatuse ees;
48.8. täiendab Ühenduse kodulehte ja tagab seal kajastatud informatsiooni õigsuse;
48.9. kontrollib vastuvõetud otsuste täitmist;
48.10. esindab Ühendust oma pädevuse piires asutustes ja organisatsioonides;
48.11. käsutab oma volituste piires Ühenduse vara ja vahendeid;
48.12. sõlmib Ühenduse nimel lepinguid vastavalt juhatuse poolt antud korraldustele;
48.13. annab välja oma volituste piires volikirju ja korraldusi.
V ÜHENDUSE VARA, FINANTSMAJANDUSTEGEVUS JA KONTROLL
49. Ühenduse vahendid ja vara moodustuvad:
49.1.sisseastumis- ja liikmemaksudest ning registrikannete tasudest;
49.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, toetustest;
49.3. riiklikest toetustest ja toetustest üleriigilistelt spordiühendustelt;
49.4. toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
49.5. Ühenduse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamlepingutest, kinnis- ja vallasvaraga tehtavatelt tehingutelt laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest;
49.6. Ühenduse poolt osutatud teenustelt laekunud tuludest;
49.7. muudest tuludest, mis on vajalikud Ühenduse põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
50. Ühenduse omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühenduse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Ühendus ei tohi oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutamiseks jne) oma liikmetele. Ühenduse rahalisi vahendeid võib kasutada kõikideks kulutusteks, mis on seotud Ühenduse põhikirjaliste eesmärkidega. Kulutuste aluseks on üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarve.
51. Ühenduse raamatupidamist ja aruandlust korraldab juhatus ja vastutab peasekretär vastavalt kehtivatele seadustele.
52. Ühenduse majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande.
53. Ühenduse finantsmajandusliku tegevust kontrollib Ühenduse üldkoosoleku poolt vähemalt iga nelja aasta tagant samaaegselt juhatuse uue koosseisuga valitud revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon kontrollib Ühenduse finantsmajanduslikku tegevust vähemalt 1 kord aastas ja esitab oma tegevuse aruande Ühenduse üldkoosolekutel.
VI AUNIMETUSED
54. Ühenduse aunimetusteks on “Auliige” ja “Aupresident”.
55. Aunimetuse “Auliige” annab üldkoosolek Ühenduse liikme või juhatuse ettepanekul füüsilisele isikule kes on:
55.1.andnud oma pikaajalise tegevusega olulise panuse tantsuspordi ja/või Ühenduse arengusse või on osutanud erilisi teeneid Eesti tantsuspordi arendamisel;
55.2.pälvinud oma tantsuspordialase tegevusega suurt rahvusvahelist tunnustust, näiteks sportlasena, kohtunikuna, treenerina, spordivõistluste korraldajana.
56. Aunimetuse “aupresident” annab üldkoosolek liikme või juhatuse ettepanekul füüsilisele isikule, keda on vähemalt kahel korral valitud Ühenduse presidendiks ning kellel on suuri teeneid Ühenduse juhtimisel ja arendamisel. Aunimetus antakse kogu eluks. Aunimetuse saab ära võtta ainult üldkoosoleku otsusega Ühendust diskrediteeriva käitumise eest.
VII VARA JAOTUS ÜHINGU LÕPETAMISEL
57. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle Tulumaksuseaduse §-i 11 (Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri) alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kinnitatud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega ühingule või avalik- õiguslikule isikule.
Kinnitatud 03.04.2020 üldkoosoleku otsusega.

Eesti Tantsuspordi Ühendus

PÕHIKIRI

1. Eesti Tantsuspordi Ühendus, lühinimetus ETSÜ (edaspidi – Ühendus) on vaba
algatuse alusel asutatud, avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik
ühendus, mille põhitegevus on suunatud tantsuspordi arendamisele Eesti Vabariigis.
2. Ühendus on asutatud 21.veebruaril 2020.a.
3. Ühendus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest,
käesolevast põhikirjast ja teistest Ühenduse juhtorganite otsustest ning Eesti Spordi
Hartast ning Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni (WDSF) põhikirjast.
4. Ühendus on oma põhieesmärkide saavutamisele suunatud kasumit mittetaotlev
juriidiline isik. Ühenduse tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja
kasumit liikmete vahel ei jaotata.
5. Ühendusel on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
6. Ühenduse asukoht on Tallinnas ja tema tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.
7. Ühenduse inglise keelne nimetus on Estonian DanceSport Union (EDSU).
II ÜHENDUSE PÕHIEESMÄRGID
8. Ühenduse põhieesmärkideks on tantsuspordi arendamine tipp-, võistlus- ja
rahvaspordi tasemel, tervislike eluviiside propageerimine läbi tantsuspordi riigi
elanikkonna hulgas, tantsuspordi kandepinna laiendamine, sportliku taseme tõstmine
ja sportimiseks, võistlemiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine
Ühenduse liikmete ühistest huvidest lähtudes.
9. Põhieesmärkide saavutamiseks Ühendus:
9.1. tegutseb Eesti Vabariigis tantsuspordi arengut soodustaval viisil;
9.2. koondab ja ühendab võrdse kohtlemise põhimõtetest lähtudes tantsuspordiga
tegelevaid tantsuspordiga tegelevaid eraõiguslikke juriidilisi isikuid;
9.3. kaitseb ja esindab liikmete ühiseid huvisid;
9.4. töötab välja ja täiustab regulaarselt tantsuspordialast reeglistikku;
9.5.arendab ja teeb tihedat koostööd teiste tantsuorganisatsioonidega nii kodu- kui
välismaal ning on Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni (WDSF) liige;
9.6.organiseerib riiklikke tiitlivõistlusi, rahvusvahelisi ja muid tantsuspordi võistlusi;
Ühenduse poolt korraldatud võistlused on avalikud üritused;
9.7.korraldab ja viib läbi oma liikmesorganisatsioonide tantsijate, kohtunike ja treenerite
täienduskoolitust, nende atesteerimist ja vastavate tunnistuste väljaandmist
Ühendusele antud pädevuse piires, aidates sellega kaasa tantsijate tantsutaseme ning
treenerite ja kohtunike teadmiste tõstmisele ning uute treenerite ettevalmistamisele;
9.8.viib Ühenduse põhieesmärkide saavutamiseks läbi spordiüritusi (sh tasulisi), võtab
vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Ühenduse kasutuses ja omanduses
oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ja sõlmib sponsor- ja
reklaamlepinguid;
9.9.osutab oma liikmetele vajalikke teenuseid;
9.10. suunab parimaid oma liikmete tantsupaare, treenereid, kohtunikke
rahvusvahelise ulatusega üritustele;
2
9.11. autasustab ja stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja
organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt võimalustele, kehtivatele
seadustele ja Ühenduses kehtestatud tingimustele.
III LIIKMESKOND
10. Ühenduse liikmed on: täisliikmeid, liikme kandidaadid, assotsieerunud liikmed ja
toetajaliikmed. Ühenduse üldkoosolekul on hääleõiguslikuks isikuks täisliikmed.
Enne täisliikmeks saamist on tulevane täisliige liikme kandidaadi staatuses. Ühenduse
asutajaliige on täisliige Ühenduse asutamise hetkest alates. Asutajaliikme võib
Ühendusest välja arvata Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu. Nii juriidiline
isik kui ka temaga liikmelisuse või seadusjärgse esindusõiguse kaudu seotud füüsiline
isik võib kuuluda Ühendusse või Ühenduse juhatusse ainult ühe Ühenduse täisliikme
kaudu.
11. Täisliikmeks võib olla eraõiguslik juriidiline isik:
11.1.mille põhikirjas on tegevusalaks märgitud tantsusport;
11.2.kes tegeleb faktiliselt tantsuspordiga ning on esitanud Ühenduse juhatusele vastava
kinnituse tantsuspordiga tegelemise ja tegevuskoha kohta;
11.3.kelle vastuvõtmisest Ühenduse liikme kandidaadiks on möödunud vähemalt üks
aasta; Ühenduse asutamisele järgneva ühe kuu jooksul on juhatusel oma otsusega
õigus vastu võtta eraõiguslik juriidiline isik ka kohe täisliikmeks, kuid tingimusel, et:
sisseastuja seadusjärgne esindaja esitab eelnimetatud tähtaja jooksul Ühenduse
juhatusele punktis 12. nimetatud dokumendid (kirjalikku taasesitamist võimaldaval
viisil vormistatud sisseastumise sooviavaldus, juriidilise isiku juhtorgani vastav
otsus, seadusjärgse esindaja kinnitus faktilise tegutsemise ja tegevuskoha kohta),
sisseastuja tasub sisseastumismaksu ja jooksva aasta liikmemaksu vastavalt
Ühenduse tantsuspordi määrustikule juhatuse poolt määratud tähtajaks; vastab
järgmistele nõuetele: põhikirja punkt 11.1., 11.2, 11.4., 11.5. (on esitanud 2018.a.
majandusaasta aruande registrile), 11.6., 11.8. (keda on vanuserühmade kõrgeima
klassi (vabaklasside) jaoks korraldatud Eesti meistrivõistlustel esindanud vähemalt
kümme tantsupaari (sealjuures kakskümmend erinevat tantsijat) ning kelle
võistlustulemus on registreeritud võistlusprotokollis) ja 11.9 (kus tegutseb treenerina
vähemalt üks EOK kutsetasemega treener). Ühenduse juhatus peab tegema vastava
otsuse viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise
päevast. Nimetatud korras täisliikmeks saanul on kohustus viia oma tegevus
vastavusse täisliikmele kehtestatud nõuetega esimesel võimalusel;
11.4.kes tasub Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse
tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid ja makse;
11.5.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta aruande;
11.6.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras aruandluse Eesti
Spordiregistrile;
11.7.kelle tantsijate, treenerite ja kohtunike andmed erinevates riiklikes ja kohalike
omavalitsuste registrites kattuvad Ühenduse vastavate registritega;
11.8.keda on vanuserühmade kõrgeima klassi (vabaklasside) jaoks korraldatud Eesti
meistrivõistlustel esindanud vähemalt kümme tantsupaari (sealjuures kakskümmend
erinevat tantsijat) ning kellel on Ühenduse tantsijate registris olemas registrikanne
(tellitud ja makstud) ja kelle võistlustulemus on registreeritud võistlusprotokollis.
Eelnimetatud asjaolude kontrolli teostab Ühenduse juhatus pärast jooksva aasta
3
viimase Eesti meistrivõistluse toimumist; kontrolli tulemused kehtivad kuni järgmise
aasta viimase Eesti meistrivõistluse lõpuni;
11.9.kus tegutseb treenerina vähemalt üks EOK kutsetasemega treener, kes on tasunud
Ühenduse treenerite registri jooksva aasta registrimaksu.
12. Ühenduse täisliikmeks astumisel tuleb sisseastuja seadusjärgse esindaja poolt esitada
Ühenduse juhatusele järgmised dokumendid: kirjalikku taasesitamist võimaldaval
viisil vormistatud sisseastumise sooviavaldus, juriidilise isiku juhtorgani vastav otsus,
seadusjärgse esindaja kinnitus faktilise tegutsemise ja tegevuskoha kohta.
Täisliikmeks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsustab Ühenduse juhatus
kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
13. Ühenduse täisliikmeks vastuvõtmisel peab liige tasuma ühekordse sisseastumismaksu
ja jooksva aasta liikmemaksu. Juhul, kui liige võetakse vastu alates jooksva aasta 1.
juulist, tuleb tasuda pool jooksva aasta liikmemaksust. Ühenduse liikmeskonnast
lahkumisel või väljaarvamisel sisseastumismaksu ja liikmemakse liikmetele ei
tagastata.
14. Ühenduse täisliige võib Ühendusest välja astuda kirjalikku taasesitamist võimaldaval
viisil esitatud avaldusega. Ühenduse täisliikme väljaastumise vormistab Ühenduse
juhatus oma otsusega.
15. Ühenduse täisliige võib oma liikmelisuse peatada või taanduda liikme kandidaadiks
kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avaldusega. Ühenduse täisliikme
vastava avalduse lahendab Ühenduse juhatus oma otsusega. Juhul, kui liige on olnud
täisliige, seejärel täisliikme staatuse peatanud või liikme kandidaadiks taandunud ning
seejärel täisliikme saatuse taastanud, ei pea ta teistkordselt sisseastumismaksu tasuma.
16. Ühenduse täisliikme võib üldkoosolek oma põhjendatud otsusega Ühendusest välja
arvata käesoleva põhikirja sätete olulisel määral täitmata jätmise või rikkumise või
Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu. Mõiste „olulisel määral“ all peetakse
käesolevas punktis ja ka teistes käesoleva põhikirja sätetes silmas eelkõige olukorda,
kus vastavale rikkumisele või kohustuste täitmata jätmisele või kahjustamisele
reageerimata jätmine on üldkoosolekul hinnangul ebaõiglane teiste täisliikmete
suhtes.
17. Täisliikme vastavust põhikirjas sätestatud tingimustele kontrollib Ühenduse juhatus
15 päeva enne igat üldkoosoleku toimumist. Kui täisliige ei vasta täisliikmele
käesoleva põhikirja punktiga 11 kehtestatud nõuetele, on juhatusel õigus täisliikme
staatus peatada juhatuse poolt määratud tähtajaks ja määrata tähtaeg nõuetega
vastavusse viimiseks või arvata täisliige liikme kandidaadiks.
18. Ühenduse täisliikmel on õigus:
18.1. oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu osaleda hääleõiguslikuna Ühenduse
üldkoosoleku töös;
18.2.oma seadusjärgse esindaja kaudu valida ja olla valitud Ühenduse juht-, kontrollining
teistesse valitavatesse organitesse;
18.3.esitada arupärimisi ja ettepanekuid Ühenduse ja tema valitavate organite tegevuse
kohta ning saada nende tegevuse kohta teda huvitavat informatsiooni;
18.4.esitada Ühenduse juhtorganitele taotlusi materiaalse või moraalse toetuse saamiseks;
18.5.kasutada vastavalt juhatuse kehtestatud korrale Ühenduse sümboolikat ja eeliskorras
Ühenduse vara;
18.6.Ühendusestvälja astuda.
19. Ühenduse täisliige on kohustatud:
4
19.1.täitma Ühenduse põhikirja ning teisi Ühenduse valitud organite ning teiste
juhtorganite ja ametiisikute poolt nende pädevuse piires kehtestatud otsuseid;
19.2. võtma aktiivselt osa Ühenduse tegevusest ja aitama kaasa Ühenduse eesmärkide
saavutamisele;
19.3. osalema oma esindaja kaudu Ühenduse korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute
töös;
19.4. osalema oma esindajate kaudu Ühenduse valitavatesse organitesse kuulumisel
nende töös;
19.5.tasuma Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse
tantsuspordi määrustikuga sätestatud tasusid ja makse;
19.6. hoidma ja kaitsma Ühenduse head nime, seisma Ühenduse eesmärkide ja
põhimõtete eest nii kodu- kui ka välismaal;
19.7.kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Ühenduse vara;
19.8. püüdma lahendada kõik vaidlused eelkõige Ühenduse juhatuse või üldkoosoleku
kaudu.
20. Ühenduse üldkoosolekul hääleõigust mitteomavaks liikme kandidaadiks võib olla
määramata aja kestel eraõiguslik juriidiline isik:
20.1. mille põhikirjas on tegevusalaks märgitud tantsusport;
20.2.kes tegeleb faktiliselt tantsuspordiga ning on esitanud Ühenduse juhatusele
vastava kinnituse tantsuspordiga tegelemise ja tegevuskoha kohta;
20.3.kes tasub Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse
tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid, välja arvatud jooksva aasta
liikmemaksu;
20.4. kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta
aruande;
20.5.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras aruandluse Eesti
Spordiregistrile;
20.6. kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta
aruande;
20.7.kelle tantsijate, treenerite ja kohtunike andmed erinevates riiklikes ja kohalike
omavalitsuste registrites kattuvad Ühenduse vastavate registritega;
20.8. kellel on vähemalt üks (1) tantsupaar, kellel on Ühenduse tantsijate registris
olemas registrikanne (tellitud ja makstud) ja kes alustab võistlemist hiljemalt 3
kuu jooksul pärast liikme kandidaadiks registreerimist;
20.9.kus tegutseb treenerina vähemalt üks EOK kutsetasemega treener, kes on
tasunud Ühenduse treenerite registri jooksva aasta registrimaksu.
21. Ühenduse liikme kandidaadiks astumisel tuleb esitada Ühenduse juhatusele kirjalikku
taasesitamist võimaldaval viisil sellekohane avaldus ja juriidilise isiku juhtorgani
sellekohane otsus ja kinnitus faktilise tegevuskoha ja tantsuspordiga tegelemise kohta.
Ühenduse juhatus otsustab liikme kandidaadiks registreerimise Ühenduse juures ja
korraldab arvestust Ühenduse liikme kandidaatide üle. Ühenduse juhatus peab tegema
vastava otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
Ühenduse liikme kandidaat võib tühistada oma registreeringu Ühenduse kirjalikku
taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avalduse alusega. Ühenduse liikme
kandidaadi registreerimise tühistamise vormistab Ühenduse juhatus oma otsusega.
22. Liikme kandidaadi vastavust põhikirjas sätestatud tingimustele kontrollib Ühenduse
juhatus. Ühenduse liikme kandidaadiks registreerimise võib Ühenduse juhatus
põhjendatud otsusega lõpetada käesoleva põhikirja sätete olulisel määral täitmata
jätmise või rikkumise või Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu.
5
23. Ühenduse liikme kandidaadil on kõik Ühenduse tantsuspordi määrustikust tulenevad
õigused ja kohustused.
24. Ühenduse liikme kandidaat on kohustatud:
24.1. täitma Ühenduse põhikirja ning teisi Ühenduse valitud organite ning teiste
juhtorganite ja ametiisikute poolt nende pädevuse piirides kehtestatud otsuseid;
24.2.võtma aktiivselt osa Ühenduse tegevusest ja aitama kaasa Ühenduse eesmärkide
saavutamisele;
24.3.tasuma Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse
tantsuspordi määrustiku kehtestatud tasusid;
24.4.hoidma ja kaitsma Ühenduse head nime, seisma Ühenduse eesmärkide ja
põhimõtete eest nii kodu- kui ka välismaal;
24.5.püüdma lahendada kõik vaidlused eelkõige Ühenduse juhatuse või üldkoosoleku
kaudu.
25. Ühenduse üldkoosolekul hääleõigust mitteomavaks assotsieerunud liikmeks võib
olla määramata aja kestel eraõiguslikust juriidilisest isikust alaliit:
25.1.mille tegevusalaks on põhikirjas märgitud tantsusport, tantsuspordi, võistlustantsu
või mõne teise tantsuliigi harrastamise korraldamine;
25.2. kes tasub Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse
tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid, välja arvatud jooksva aasta
liikmemaksu;
25.3.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras aruandluse Eesti
Spordiregistrile;
25.4.kes on esitatud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta aruande;
25.5. kellel liikmeskonnas on vähemalt kaks eraõiguslikust juriidilisest isikust liiget, kelle
põhitegevuseks on tantsusport;
25.6. kellega on sõlmitud ühise tegutsemise leping, milles on sätestatud vastastikuste
õiguste ja kohustuste jaotus erinevate tantsuspordi ja tantsuliikide ning tantsualaste
tegevuste korraldamisel ja juhtimisel Ühenduse ja assotsieerunud liikme vahel.
26. Ühenduse assotsieerunud liikmeks astumisel tuleb esitada Ühenduse juhatusele
kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil sellekohane avaldus ja juriidilise isiku
juhtorgani sellekohane otsus. Ühenduse juhatus otsustab assotsieerunud liikmeks
registreerimise Ühenduse juures ja korraldab arvestust Ühenduse assotsieerunud
liikmete üle. Ühenduse juhatus peab tegema vastava otsuse 30 kalendripäeva jooksul
arvates avalduse laekumise päevast. Assotseerunud liikme vastavust põhikirjas
sätestatud tingimustele kontrollib Ühenduse juhatus. Kui assotsieerunud liige ei vasta
põhikirja nõuetele, teeb juhatus otsuse assotsieerunud liikme registreeringu
tühistamise kohta. Ühenduse assotsieerunud liige võib tühistada oma registreeringu
Ühenduse kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avaldusega. Ühenduse
assotsieerunud liikme registreerimise tühistamise vormistab Ühenduse juhatus oma
otsusega. Ühenduse assotsieerunud liikme registreerimise võib Ühenduse juhatus
põhjendatud otusega lõpetada käesoleva põhikirja sätete olulisel määral täitma jätmise
või rikkumise või Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu.
27. Ühenduse assotsieerunud liikmel on kõik Ühenduse tantsuspordi määrustikust tulenevad
õigused ja kohustused.
28. Ühenduse assotsieerunud liige on kohustatud:
28.1. täitma Ühenduse põhikirja ning teisi Ühenduse valitud organite ning teiste
juhtorganite ja ametiisikute poolt nende pädevuse piires kehtestatud otsuseid;
6
28.2.võtma aktiivselt osa Ühenduse tegevustest ja aitama kaasa Ühenduse eesmärkide
saavutamisele;
28.3. tasuma Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi
määrustikuga kehtestatud tasusid;
28.4. hoidma ja kaitsma Ühenduse head nime, seisma Ühenduse eesmärkide ja
põhimõtete eest nii kodu- kui ka välismaal;
28.5. püüdma lahendada kõik vaidlused eelkõige Ühenduse juhatuse või üldkoosoleku
kaudu.
29. Ühenduse üldkoosolekul hääleõigust mitteomavaks toetajaliikmeks võib olla
määramata aja kestel eraõiguslik juriidiline isik:
29.1.mille tegevusalaks on põhikirjas märgitud tantsusport, tantsuspordi, võistlustantsu
või mõne teise tantsuliigi harrastamise korraldamine;
29.2. kes tasub Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse
tantsuspordi määrustikuga kehtestatud tasusid, välja arvatud jooksva aasta
liikmemaksu;
29.3.kes on esitanud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras aruandluse Eesti
Spordiregistrile;
29.4.kes on esitatud iga-aastaselt seadusega sätestatud korras majandusaasta aruande.;
30. Ühenduse toetajaliikmeks astumisel tuleb esitada Ühenduse juhatusele kirjalikku
taasesitamist võimaldaval viisil sellekohane avaldus ja juriidilise isiku juhtorgani
sellekohane otsus. Ühenduse juhatus otsustab toetajaliikmeks registreerimise Ühenduse
juures ja korraldab arvestust Ühenduse toetajaliikmete üle. Ühenduse juhatus peab
tegema vastava otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
Toetajaliikme vastavust põhikirjas sätestatud tingimustele kontrollib Ühenduse juhatus.
Kui toetajaliige ei vasta põhikirja nõuetele, teeb juhatus otsuse toetajaliikme
registreeringu tühistamise kohta. Ühenduse toetajaliige võib tühistada oma
registreeringu Ühenduses kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avaldusega.
Ühenduse toestajaliikme registreerimise tühistamise vormistab Ühenduse juhatus oma
otsusega. Ühenduse toestajaliikme registreerimise võib Ühenduse juhatus põhjendatud
otusega lõpetada käesoleva põhikirja sätete olulisel määral täitma jätmise või rikkumise
või Ühenduse olulisel määral kahjustamise tõttu.
31. Ühenduse toestajaliikmel on kõik Ühenduse tantsuspordi määrustikust tulenevad
õigused ja kohustused.
32. Ühenduse toestajaliige on kohustatud:
32.1. täitma Ühenduse põhikirja ning teisi Ühenduse valitud organite ning teiste
juhtorganite ja ametiisikute poolt nende pädevuse piires kehtestatud otsuseid;
32.2.võtma aktiivselt osa Ühenduse tegevustest ja aitama kaasa Ühenduse eesmärkide
saavutamisele;
32.3. tasuma Ühenduse juhatuse poolt määratud aegadel ja korras Ühenduse tantsuspordi
määrustikuga kehtestatud tasusid, välja arvatud jooksva aasta liikmemaksu;
32.4. hoidma ja kaitsma Ühenduse head nime, seisma Ühenduse eesmärkide ja
põhimõtete eest nii kodu- kui ka välismaal;
32.5. püüdma lahendada kõik vaidlused eelkõige Ühenduse juhatuse või üldkoosoleku
kaudu.
IV ÜHENDUSE JUHTIMINE
33. Ühenduse juhtorganid on: üldkoosolek ja juhatus.
34. Ühenduse kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku Ühenduse
juhatus vähemalt kaks korda aastas. Juhatus peab Ühenduse liikmetele teatama
7
üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 20 päeva enne koosoleku
toimumist. Üldkoosolekul võib Ühenduse täisliiget esindada täisliikme seadusjärgne
esindaja (juhatuse liige) või täisliikme volitatud esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel,
kusjuures volitatud esindajaks võib olla vaid füüsiline isik, kes on mõne teise Ühenduse
täisliikme seadusjärgne esindaja (juhatuse liige). Üks Ühenduse täisliige võib
üldkoosolekul esindada volituse alusel peale enda veel vaid ühte teist Ühenduse
täisliiget. Üldkoosolekul võivad viibida ka liikme kandidaadi juhatuse liige ja
assotsieerunud liikmete juhatuse liige ning toetajaliikme juhatuse liige. Igal Ühenduse
täisliikmel on üldkoosolekul üks hääl. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku
kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks kümnendik
(1/10) Ühenduse täisliikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud
korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku
kutsuda samas korras juhatusega.
35. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Ühenduse täisliikmetest.
Kuid põhikirja muutmiseks võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul on
esindatud vähemalt üheksa kümnendikku (9/10) täisliikmetest.
36. Üldkoosolekut juhatab Ühenduse president või presidendi otsuse alusel peasekretär või
teine juhatuse liige. Üldkoosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosoleku
juhataja ja protokollija. Protokollija määrab koosoleku juhataja.
37. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid mistahes Ühenduse tegevusse puutuvates
küsimustes. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on
üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku
kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad
või on esindatud Ühenduse kõik täisliikmed. Kui üldkoosoleku toimumise hetkeks on
väljakuulutatud päevakorrapunkti vajadus ära langenud, võib juhatuse sellekohase
põhjendatud selgituse korral päevakorda muuta ka koosoleku toimumise ajal.
38. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
38.1.põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
38.2. Ühenduse nime muutmine;
38.3.aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude lõikes;
38.4.majandusaasta aruande kinnitamine;
38.5.Ühenduse presidendi (juhatuse esimehe) valimine, juhatuse liikmete arvulise
koosseisu määramine, valimine ja tagasikutsumine;
38.6. revisjonikomisjoni valimine;
38.7. Ühenduse tantsuspordi määrustiku kinnitamine;
38.8. sisseastumis- ja liikmemaksude ning registrikande tasude kehtestamine.
Liikmemaksu suuruse kehtestamisel arvestatakse, et kogutud liikmemaksuga saaks
kaetud Ühenduse administreerimise kulud (büroo rent, töötasufond);
38.9.Ühenduse reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
38.10. teiste organisatsioonide liikmeks astumise otsustamine;
38.11. juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise
korra kehtestamine;
38.12. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühenduse esindaja määramine;
38.13. Ühenduse täisliikme Ühendusest väljaarvamine.
39. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Kuid põhikirja
muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt üheksa
kümnendikku (9/10) üldkoosolekul osalenud täisliikmetest. Põhikirjas ettenähtud
mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt üheksa kümnendiku
(9/10) liikmete nõusolek. Kui kasvõi üks üldkoosolekul osaleva täisliikme esindaja
8
nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise
teel.
40. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühenduse tegevust üldkoosoleku poolt valitud
president (juhatuse esimees) ja juhatus. Presidendi ja juhatuse likmete volituste tähtaeg
on 4 (neli) aastat. Kolmandate isikute ees on Ühenduse esindamise õigus presidendil
üksinda ja teistel juhatuse liikmetel vähemalt kolmekesi koos.
41. Juhatus valitakse 3-9 liikmeline. Juhatuse arvulise koosseisu määrab üldkoosolek.
Ühenduse juhatuse liikmed peavad olema Eesti Vabariigi kodanikud; juhatuse liikmetest
peavad vähemalt pooled pluss üks juhatuse liige olema Ühenduse täisliikme
seadusjärgsed esindajad (juhatuse liikmed), kusjuures juhatuse koosseisus on alati ka
asutajaliikmeks olnud täisliikme(te) seadusjärgne esindaja. Presidendi ja juhatuse
liikmete valimistel viiakse läbi isikuvalimised. Valituks osutuvad enim hääli kogunud
kandidaadid, kes on saanud vähemalt pooled üldkoosolekul hääletanute hääled. Juhul,
kui vajalik arv poolthääli jääb saamata, korraldatakse valimiste teine voor
järelvalimistena. Järelvalimistele võib esitada uusi kandidaate ning valituks osutuvad
enim poolthääli saanud kandidaadid, kes on saanud järelvalimistel vähemalt pooled
hääletanute häältest.
42. Ühenduse president ei pea olema Ühenduse täisliikme, liikme kandidaadi,
assotsieerunud liikme ega toetajaliikme seadusjärgne esindaja ega liige. Presidendi
pädevuses on:
42.1. üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise korraldamine;
42.2.juhatuse töö planeerimine ja korraldamine, juhatuse koosolekutel arutatavate
küsimuste ettevalmistamine;
42.3. juhatuse liikmete töö ja nende tööjaotuse korraldamine;
42.4.lepingute sõlmimine kooskõlastatult juhatusega;
42.5. Ühenduse vahendite käsutamine liidu nimel ja otsusel, tulenevalt üldkoosoleku
otsustest.
43. Presidendi äraolekul täidab tema ülesandeid presidendi poolt igakordselt määratud
juhatuse liige.
44. Juhatuse pädevusse kuulub:
44.1.Ühenduse igapäevase majandustegevuse küsimuste otsustamine;
44.2. üldkoosoleku kokkukutsumine;
44.3.üldkoosolekul arutatavate küsimuste ettevalmistamine;
44.4.eelarve ja majandusaasta aruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks
esitamine;
44.5.sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise tingimuste, tähtaegade ja korra kehtestamine;
44.6. üldkoosolekule esitatava revisjonikomisjoni aruande läbivaatamine ja puuduste
esinemisel nende kõrvaldamiseks meetmete kavandamine;
44.7.eelarve koostamine tulu- ja kulukirjete lõikes;
44.8.Ühenduse peasekretäri ja vajadusel spordidirektori ametisse nimetamine ja ametist
vabastamine;
44.9.Ühenduse nimel sõlmitavate lepingute tingimuste otsustamine ning Ühenduse
peasekretäri või mõne juhatuse liikme volitamine neile lepingutele alla kirjutama;
44.10. avalikkuse ja Ühenduse liikmete informeerimine Ühenduse tegevusest;
44.11. Ühenduse töökorralduslike dokumentide väljatöötamine;
44.12. Ühenduse muu tegevuse korraldamine;
44.13. Ühenduse raamatupidamise korraldamine.
45. Juhatuse liige võib enne tähtaega tagasi astuda kirjaliku avalduse alusel, teatades sellest
üldkoosolekule (ning vabastamine kajastatakse üldkoosoleku protokollis).
Tagasiastunud juhatuse liige asendatakse uuega samal või järgmisel üldkoosolekul.
9
Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega ennetähtaegselt tagasi kutsuda üksnes
kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või rikkumise tõttu. Juhatuse liikmega
sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatus
esitab vastava ettepaneku üldkoosolekule ja üldkoosolek peab kinnitama juhatuse
vastava ettepaneku. Tagasikutsutud juhatuse liige asendatakse uuega samal
üldkoosolekul. Juhatuse liikmetel on õigus taotleda ülesannete täitmisel tehtud vajalike
kulutuste hüvitamist. Juhatus käsutab Ühenduse rahalisi ja mitterahalisi vahendeid
eelarve piires. Juhatus võib otsustada kõikide Ühenduse tegevusse puutuvate küsimuste
üle, välja arvatud küsimused, mis kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse. Juhatuse liige
ei või olla juhatuse otsuste vastuvõtmisel erapooletu, välja arvatud konkreetselt tema
isikut puudutavates küsimustes.
46. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini
kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosolekuid ja koosoleku otsuste hääletamisi võib
juhatus läbi viia elektrooniliselt. Kui vähemalt ühel juhatuse liikmel on vastuväiteid
elektroonilise hääletuse läbiviimise kohta, ei viida läbi E-hääletust ja küsimus
lahendatakse juhatuse korralisel koosolekul. Juhatus on otsustusvõimeline, kui tema
tööst võtab osa enamus juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud,
kui selle poolt hääletab enamus kohalolijaist. Juhatuse koosolek protokollitakse ja sellele
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
47. Ühenduse organisatoorset tööd ja jooksvat asjaajamist korraldab Ühenduse peasekretär.
Juhatus kinnitab peasekretäri ja sekretariaadi töötajate palgad ja ametijuhendid ning
sõlmib nendega töölepingud. Peasekretäri asendab tema äraolekul presidendi poolt
igakordselt määratud juhatuse liige. Peasekretär ei või olla seotud mistahes viisil ühegi
Ühenduse liikmega, kelle seadusjärgne esindaja kuulub peasekretäri töösuhte kehtimise
ajal Ühenduse juhatusse.
48. Peasekretär, tegutsedes Ühenduse põhikirja, ametijuhendi ja juhatuse otsuste alusel:
48.1.käsutab Ühenduse rahalisi ja mitterahalisi vahendeid eelarve piires või juhatuse
otsuste alusel;
48.2. korraldab spordidirektori tööd (kui spordidirektor on tööle võetud);
48.3. valmistab ette juhatuse koosolekul ja üldkoosolekul arutlusele tulevad küsimused;
48.4. valmistab ette majandusaasta aruande ja eelarve koostamiseks vajalikud andmed;
48.5. tagab Ühenduse liikmetele informatsiooni edastamise ja kättesaadavuse;
48.6. juhindub sekretariaadi töö korraldamisel juhatuse ja üldkoosoleku otsustest;
48.7. on aruandekohuslane juhatuse ees;
48.8. täiendab Ühenduse kodulehte ja tagab seal kajastatud informatsiooni õigsuse;
48.9. kontrollib vastuvõetud otsuste täitmist;
48.10. esindab Ühendust oma pädevuse piires asutustes ja organisatsioonides;
48.11. käsutab oma volituste piires Ühenduse vara ja vahendeid;
48.12. sõlmib Ühenduse nimel lepinguid vastavalt juhatuse poolt antud korraldustele;
48.13. annab välja oma volituste piires volikirju ja korraldusi.
V ÜHENDUSE VARA, FINANTSMAJANDUSTEGEVUS JA KONTROLL
49. Ühenduse vahendid ja vara moodustuvad:
49.1.sisseastumis- ja liikmemaksudest ning registrikannete tasudest;
49.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, toetustest;
49.3. riiklikest toetustest ja toetustest üleriigilistelt spordiühendustelt;
49.4. toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
10
49.5. Ühenduse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt tuluüritustelt,
sponsor- ja reklaamlepingutest, kinnis- ja vallasvaraga tehtavatelt tehingutelt
laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest;
49.6. Ühenduse poolt osutatud teenustelt laekunud tuludest;
49.7. muudest tuludest, mis on vajalikud Ühenduse põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
50. Ühenduse omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühenduse põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Ühendus ei
tohi oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta
kasutamiseks jne) oma liikmetele. Ühenduse rahalisi vahendeid võib kasutada kõikideks
kulutusteks, mis on seotud Ühenduse põhikirjaliste eesmärkidega. Kulutuste aluseks on
üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarve.
51. Ühenduse raamatupidamist ja aruandlust korraldab juhatus ja vastutab peasekretär
vastavalt kehtivatele seadustele.
52. Ühenduse majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Pärast majandusaasta
lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande.
53. Ühenduse finantsmajandusliku tegevust kontrollib Ühenduse üldkoosoleku poolt
vähemalt iga nelja aasta tagant samaaegselt juhatuse uue koosseisuga valitud
revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon kontrollib Ühenduse finantsmajanduslikku
tegevust vähemalt 1 kord aastas ja esitab oma tegevuse aruande Ühenduse
üldkoosolekutel.
VI AUNIMETUSED
54. Ühenduse aunimetusteks on “Auliige” ja “Aupresident”.
55. Aunimetuse “Auliige” annab üldkoosolek Ühenduse liikme või juhatuse ettepanekul
füüsilisele isikule kes on:
55.1.andnud oma pikaajalise tegevusega olulise panuse tantsuspordi ja/või Ühenduse
arengusse või on osutanud erilisi teeneid Eesti tantsuspordi arendamisel;
55.2.pälvinud oma tantsuspordialase tegevusega suurt rahvusvahelist tunnustust, näiteks
sportlasena, kohtunikuna, treenerina, spordivõistluste korraldajana.
56. Aunimetuse “aupresident” annab üldkoosolek liikme või juhatuse ettepanekul füüsilisele
isikule, keda on vähemalt kahel korral valitud Ühenduse presidendiks ning kellel on
suuri teeneid Ühenduse juhtimisel ja arendamisel. Aunimetus antakse kogu eluks.
Aunimetuse saab ära võtta ainult üldkoosoleku otsusega Ühendust diskrediteeriva
käitumise eest.
VII VARA JAOTUS ÜHINGU LÕPETAMISEL
57. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara
üle Tulumaksuseaduse §-i 11 (Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute
sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri) alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kinnitatud
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute sihtasutuste ja usuliste ühenduste
nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega ühingule või avalik- õiguslikule isikule.
Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 21.veebruaril 2020.a.